Finiture: lakierowanie w stylu VIP

Nowoczesna linia lakiemicza to sprawniejsza organizacja pracy, lepsza wydajność i znacznie wyższa jakość końcowa produktów. Takie korzysci zapewniają rozwiązania włoskiej firmy Finiture, która w Polsce reprezentowana jest przez przedsiębiorstwo ITA. Wykończenie w Polsce: gwarancja solidnego rynku Dla Finiture przełom handlowy na pol­skim rynku miał miejsce w 2015 roku, wraz z rozpoczęciem wspólpracy z ITA, polskim […]

Nowoczesna linia lakiemicza to sprawniejsza organizacja pracy, lepsza wydajność i znacznie wyższa jakość końcowa produktów. Takie korzysci zapewniają rozwiązania włoskiej firmy Finiture, która w Polsce reprezentowana jest przez przedsiębiorstwo ITA.

Wykończenie w Polsce: gwarancja solidnego rynku

Dla Finiture przełom handlowy na pol­skim rynku miał miejsce w 2015 roku, wraz z rozpoczęciem wspólpracy z ITA, polskim dystrybutorem maszyn do pro­dukcji stolarki otworowej. W zakresie malowania i impregnacji drewna litego Finiture jest obecnie w Polsce solidnym partnerem pod względem liczby zain­stalowanych systemów, referencji i re­putacji na rynku. Sam rynek polski ma znaczący udział w średnich obrotach rocznych przedsiębiorstwa. Flagowy pro­dukt firmy w naszym kraju stanowią zro­botyzowane systemy.

Polski rynek stolarki otworowej: dążenie do innowacyjnosci …

 

Branża okienna w Polsce przeżywa obecnie dynamiczny rozwój. We­dług raportu UNICMI 2019, kraj jest na pierwszym miejscu pod względem eksportu okien w Europie. Najmocniej­szą stroną rodzimych produktów jest doskonała jakość w konkurencyjnych cenach.

– Co ciekawe, dzis w kraju coraz wię­cej przedsiębiorstw inwestuje w bar­dzo zaawansowane, nowoczesne ma­szyny. Nie są to wyłącznie duże firmy. Jeszcze 10 lat temu moi klienci podrózowaliowali np. do Włoch, żeby tam podej­rzeć nowe rozwiązania. Dzis coraz częsciej spotykam się z sytuacją, ze przedstawiciele zagranicznych przed­siębiorstw przyjeżdzają do Polski i od­wiedzają tutejsze zaklady, bo są wy­posażone w najnowocześniejsze linie i maszyny. Polska jest obecnie krajem, w kt6rym przedsiębiorcy nie boją się innowacji technicznych i wdrazają je w pełnym zakresie w swoich firmach – podkresla Andrzej Gluchowski z ITA.
… w kierunku  elastyczności …
Istnieje wiele parametrów, kt6re na­leży wziąć pod uwagę, aby zaofero­wac system dostosowany do potrzeb klienta. Obejmują one technologię produkcji, wymaganą wydajność, zatrudniony personel oraz prognozę budzetową klienta. Z drugiej strony konieczne jest dostosowanie się do zaleceń dostawców farb dotyczących czasu rozlewania się farby, parame­trów suszenia itp. W tym kontekście Andrzej Głuchowski mówi o ,,projek­cie VIP”, który optymalnie równo­waży potrzeby techniczne, produk­cyjne i ekonomiczne: ,,Każda linia lakiernicza, która oferujemy, jest dla nas bardzo ważna, tak samo jak dla naszego klienta”. W portfolio Fini­ture niemal kazdy producent okien moze znaleźć odpowiednie dla siebie rozwiązanie: systemy przenośników podwieszanych, także w technologii Power&Free i podłogowych, kabiny lakiernicze suche, kabiny lakierni­cze ze ścianą wodną lub ciśnieniowe, systemy odzysku farby, kompensa­tory z odzyskiem ciepła, maszyny do poziomej impregnacji profili z suszar­niami, a także tunele do impregnacji juz zmontowanych okien. Firma ofe­ruje równiez tunele suszące o niskim zużyciu energii i klaryfikatory wody oraz system automatycznego lakie­rowania okien metodą natryskową z robotem antropomorficznym RAS.
… i automatyzacji
Podobnie jak w większości obszarów związanych z produkcją okien, równiez w zakresie malowania duże znaczenie ma automatyzacja procesów.
– Zautomatyzowana linia lakiernicza za­pewnia lepszą organizacją pracy – zapew­nia Andrzej Głuchowski. – Inwestycja w tym zakresie generuje wiele dodatko­wych korzyści, między innymi znaczne ograniczenie uszkodzeń podczas przeno­szenia okien. Warto również zauważyć, ze zrobotyzowane systemy lakierowania stają się coraz bardziej pożądane zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.  Przedsiębiorstwo, idąc z duchem czasu, uczyniło ze zrobotyzowanych linii swój flagowy produkt. Dziś na świecie pracuje ponad 100 robotów Finiture. W naszym kraju jest juz ich 10, a według Głuchow­skiego, liczba ta wkrótce wzrośnie. Produ­cenci są bowiem coraz bardziej skłonni do inwestowania w technologie, które prze­kładają się na wydajność pracy i dosko­nałą jakość wykończenia.
Klienci Finiture w Polsce
Historycznym klientem Finiture w Pol­sce jest Norwood, dla którego zaprojek­towano trzy różne linie, aby nadążyc za dynamicznym rozwojem firmy. Z kolei najnowszym zakupem jest model dla producenta lukarn Keylite, który opisuje działanie maszyny do impregnacji Pro Flow jako znacznie powyżej jego oczekiwań i kt6ry dodaje pionową linię do ma­lowania elementów niezmontowanych. Pozostali klienci to: Wiktorczyk, Slowin­ski, Fakro, Siro, Prawda, Skandynawskie Okna, Bertrand, Eurostyl, Nordan i Pa­cyga. Są to producenci okien i lukarn oraz klamek i akcesoriów dobitnie potwier­dzający elastyczność w projektowaniu i technologii firmy.
Oszczędność produktów  i energii oraz kontrola parametrów
Finiture zastosowała szereg rozwiązań technicznych, mających na celu opty­malizację czasu produkcji przy jedno­czesnej oszczędności energii i produktu. Nalezą do nich: automatyczny system mycia maszyn do impregnacji poziomej, bardzo szybka i zaawansowana suszar­nia z zamkniętym obiegiem powietrza, automatyczna zmiana koloru pistoletów w robotach, a także różne systemy odzy­sku farby. Wszystkie komponenty insta­lacji są projektowane w ścisłej zgodności z dyrektywami europejskimi. Dzięki po­siadaniu obszaru testowego, we wloskiej siedzibie Finiture w Padwie, technicy i inżynierowie stale pracują nad nowymi rozwiązaniami, testując je bezposrednio na produktach klienta i wprowadzając za kazdym razem zmiany, majqce na celu ciągle doskonalenie technologii w zakre­sie wydajnosci lakierowania. Proces kończy się dogłębną analizą, ustawieniem oraz calkowitą kontrolą parametrów ma­szyn i komponentów linii, aby zapewnić każdemu klientowi najlepszy cykl malo­wania dla jego potrzeb.
Wydawnictwo: Kurier Drzewny
Tekst i foto: Kurier Drzewny 
Translate »