Precyzyjne projekty wymagają maszyn CNC


Firma Morrow Woods
z Pruszkowa w ciągu
minionych kilku lat
zainwestowała w trzy
maszyny Masterwooda. Firma Morrow Woods z Pruszkowa zajmuje
 się realizacją projektów z zakresu wyposażenia wnętrz o wysokich wymaganiach
 technicznych i technologicznych. Zatrudnia ponad trzydziestu pracowników o wy
sokich kwalifikacjach zawodowych, jednak 
trudno wyobrazić sobie sytuację, aby projekty wymagające wysokiej precyzji i jakości 
wykonania wykonywane były bez udziału
 […]

Firma Morrow Woods
z Pruszkowa w ciągu
minionych kilku lat
zainwestowała w trzy
maszyny Masterwooda.

Firma Morrow Woods z Pruszkowa zajmuje
 się realizacją projektów z zakresu wyposażenia wnętrz o wysokich wymaganiach
 technicznych i technologicznych. Zatrudnia ponad trzydziestu pracowników o wy
sokich kwalifikacjach zawodowych, jednak 
trudno wyobrazić sobie sytuację, aby projekty wymagające wysokiej precyzji i jakości 
wykonania wykonywane były bez udziału
 sterowanych numerycznie maszyn. W tej
 kwestii właściciel Morrow Woods zdecydował się na włoskie obrabiarki firmy Master
wood, której wyłącznym przedstawicielem
 w Polsce jest firma ITA.

 

Czujnik mierzy wysokość 
układanego na stole pakietu


Firma Morrow Woods przez ostatnie pięć
lat zainwestowała w dwie maszyny. Jedną 
z nich jest pilarka panelowa Masterwood
MS 320, a drugą numerycznie sterowane
 centrum do nestingu Masterwood KS. Ciekawostką jest fakt, że do niedawna włoska
 firma Masterwood znana była przedsiębiorcom z branży drzewnej przede wszystkim z niezawodnych centrów CNC oraz
 numerycznie sterowanych wiertarek przelotowych. Ostatnio w katalogu pojawiła się
 także seria pilarek panelowych MasterSaw, 
przeznaczonych do zakładów produkcyj
nych ukierunkowanych na wydajny rozkrój
 płyt meblowych. Bogate wyposażenie oferowane w standardzie sprawia, że maszyny
 te charakteryzują się doskonałym stosun
kiem możliwości obróbczych do ceny.
Pracujący w firmie Morrow Woods mo-
del MS 320 posiada pole cięcia o wymiarach 
3200 x 3100 mm, co jest typową wielkością
dla tego typu maszyn, oraz maksymalną
 wysokość cięcia wynoszącą 90 mm. Żeby 
wykonać cięcia takich pakietów płyt i uzyskać odpowiednią jakość, piła powinna 
wystawać około 15 mm ponad materiał. 
Jeżeli zęby piły są na wysokości krawędzi 
materiału, to powodują one wyszczerbienia
 górnej płyty. Maszyna posiada zainstalo
wany na belce dociskowej czujnik mierzący 
wysokość układanego na stole pakietu i au
tomatycznie wysuwa piłę na odpowiednią 
wysokość. Jest to niezwykle ważny, z punktu widzenia użytkownika, parametr. Inni producenci bardzo często podają w swoich 
specyfikacjach, że maksymalna ekspozycja
 piły i wysokość cięcia wynosi na przykład
 90 mm, co tak naprawdę nie jest tożsame. 
Konstrukcja maszyny oparta jest
o sztywną, spawaną ramę, przystosowa
ną do pracy z dużymi obciążeniami. Jest
ona wsparta na masywnych podporach,
stopach gwarantujących doskonałą sta
bilność. Zamontowane na tak wykonanym
 szkielecie dwie prętowe prowadnice agregatu tnącego pozwalają na uzyskanie perfekcyjnej równoległości i prostoliniowo ścięcia. Sposób wykonania konstrukcji ma
 również wpływ na wyważenie wózka, na
 którym porusza się zespół tnący. W efekcie
 końcowym pozwoliło to na wyelimino
wanie niepożądanych wibracji narzędzia
w czasie cięcia. Wózek piły napędzany jest 
serwomotorem o mocy 2kW z przekładnią 
kątową, co gwarantuje jego stabilny ruch
oraz dokładność pozycjonowania wynoszącą ±0,1 mm. Maksymalna prędkość 
cięcia dochodzi do 95 m/min. Pozycjonowanie wózka odbywa się automatycznie,
na podstawie kolejnych długości cięcia,
co eliminuje straty czasu na niepotrzeb
ne przejazdy i zwiększa wydajność. W MS
320 zastosowano piłę główną o średnicy
 400 mm, napędzaną przez silnik o mocy
15 kW. Z kolei podcinacz o średnicy 200
mm napędza silnik o mocy 1,5 kW. Podcinacz jest sterowany elektronicznie, co 
pozwala na całkowite wyeliminowanie
 jakichkolwiek ręcznych regulacji.

 


Chwytaki z dwoma palcami

Pilarki panelowe MasterSaw posiadają kilka
cech, które wyróżniają je spośród innych
maszyn dostępnych na rynku. Po pierwsze,
jest to stół z poduszką powietrzną w linii 
cięcia. Dzięki temu płyty o delikatnych po
wierzchniach są mniej narażone na zaryso
wania, jak również przedłużona jest żywotność stołu dzięki zmniejszeniu wycierania
się wkładek. Maszyna ma także podwójny
docisk boczny, wyrównujący materiał
z przodu i z tyłu belki dociskowej o zakresie
ruchu od 45do 1600 mm. Siła docisku regulowana jest pneumatycznie. Jest to niezwy
kle istotne przy końcowych cięciach, gdzie
 element jest wysunięty prawie do zera i pozostaje nam 1-2 cm na obcięcie. W tym mo
mencie, gdy maszyna wyposażona jest tylko
w tylny dopychacz, nie jest on załączany ze
względu na możliwą kolizję z zabierakami.
 Standardowo w maszynie montowany jest też dodatkowy panel sterujący, 
umożliwiający start cięcia oraz zatrzy
manie. Jest on bardzo istotny w przypadku cięć pełnowymiarowych płyt. 
Maszynę wyposażono w dwa wentylatory dostarczające powietrze do wspo
mnianych wyżej stołów. Nie zostały one 
zainstalowane bezpośrednio pod nimi,
tylko w tylnej części pilarki, a powietrze
do dysz dostarczane jest za pomocą prze
wodów. Rozwiązanie to ma niebagatelny 
wpływ na zmniejszenie poziomu hałasu
w strefie, gdzie pracuje operator. 
Pozycjonowanie materiału względem
 linii cięcia realizowane jest za pomocą, 
zamontowanych na poprzecznej belce,
chwytaków z dwoma palcami, gwarantującymi pewne trzymanie płyt. Siła zacisku
chwytaków jest regulowana w zależności
od rodzaju ciętego materiału. Belka, po
dobnie jak wózek piły, napędzana jest za
pomocą silnika bezszczotkowego. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami maksymal
na prędkość przesuwu belki do przodu
wynosi 25 m/min. Z kolei ruch powrotny 
odbywa się z prędkością 105 m/min. Bezpośrednio nad strefą cięcia umieszczona
jest belka dociskowa. Duża powierzchnia
docisku skutecznie eliminuje do mini
mum wibracje ciętego materiału. Podwój
ny pneumatyczny system docisku belki,
z funkcją zatrzymywania, przeciwdziała
 zjawisku gwałtownego jej opadania. Siła 
docisku jest również regulowana. Belka
 posiada także system automatycznego
 pozycjonowania w zależności od wyso
kości ciętego pakietu płyt. Oznacza to, że
belka nie podnosi się na maksymalną wysokość, co znacząco skraca czas zacisku
i pozwala zwiększyć wydajność cięcia do 
25 proc. Osłona belki dociskowej posiada
przeszklenie w strefie, gdzie zainstalowany jest panel sterujący. Operator ma więc
możliwość sprawdzenia podczas pracy, czy 
proces przebiega prawidłowo.
Automatyczny pomiar
 długości narzędzi 
Pracujące w firmie Morrow Woods centrum 
MW KS 21.31 poprzez modułowość konstrukcji oraz efektywność kosztową określa
zupełnie nowe standardy tej technologii. 
Maszyna produkowana jest w pięciu wersjach różniących się zakresem pracy wzglę
dem osi X i Y, a model KS 21.31 jest jednym
z większych. Jego stół mierzy w osi Y 2065,
a w osi X 3100 mm. Stół rastrowy wykona
ny został z żywic fenolowych i wsparty jest
na sztywnym i masywnym stalowym łożu. 
Warto także wspomnieć, że cechą charakterystyczną maszyny jest bezproblemowy
dostęp do powierzchni roboczej z dwóch
stron. Podciśnienie wykorzystywane do mocowania płyt generowane jest przez ze
spół pomp o maksymalnej wydajności 500 
m3/h. Przeznaczone do obróbki arkusze
układane są na płycie z MDFu. Bazowanie odbywa się z wykorzystaniem tylnych
 i bocznych pneumatycznie wysuwanych 
„stopów”. Przy stole zamontowano także
urządzenie służące do automatycznego po
miaru długości narzędzi. 
Maszyna wyposażona została w portal, który podparty jest w dwóch punktach.
 Konstrukcja ta przemieszcza się wzdłuż osi 
X po układzie prowadnic liniowych zainstalowanych na belce przedniej i tylnej łoża obrabiarki. Napęd z serwomotoru przekazy
wany jest za pomocą listwy zębatej i zębatki.
Z prawej strony portalu, patrząc od strony
operatora, zamontowano suport będący 
podstawą do zainstalowania agregatów obróbczych. Suport przesuwa się wzdłuż osi Y 
po dwóch prowadnicach liniowych. Jest on
również napędzany za pomocą serwomotoru z systemem przeniesienia zbudowanym
 dokładnie tak samo jak w przypadku osi X. 
Na suporcie również zamontowane zostały pionowe prowadnice liniowe, które stanowią tor ruchu dla jednostek obróbczych
 wzdłuż osi Z, a jego zakres wynosi 145 mm. 
Napęd przekazywany jest za pomocą śruby
kulowo-tocznej o dużej precyzji, z syste
mem korekcji wstępnej. 
Makra graficzne dla geometrii
 specjalnych 
Centrum uzbrojono w trzyosiowe, chłodzone powietrzem elektrowrzeciono
o mocy 12 kW z uchwytem typu HSK
 i płynnie regulowaną za pomocą falownika prędkością obrotową do 24 000 obr./
min. Może ono współpracować z czterna
stomiejscowym, zamontowanym na kor
pusie maszyny liniowym magazynkiem
 narzędzi, o maksymalnej średnicy 120
mm. Natomiast odstępy między uchwyta
mi magazynka wynoszą 135 mm. 
Drugą standardową jednostką jest 
głowica wiertarska. Maszyna pracująca
w Pruszkowie posiada największą jej wersję,
 w osi X oraz 1 podwójne 
wrzeciono w osi Y. Wiertła pracują w module 32 mm z prędkością obrotową 4 000
obr./min. Głowica napędzana jest silnikiem
o mocy 1,7 kW. Oprócz tego głowica wiertarska uzbrojona jest w agregat służący do
wykonywania wręgów wzdłuż osi X. Pracuje on z wykorzystaniem piłki o średnicy
 120 mm. Natomiast z lewej strony portalu 
zamontowano specjalne urządzenie przeznaczone do czyszczenia powierzchni stołu z wiórów powstających w trakcie pracy.
Składa się ono z dwóch regulowanych
 w płaszczyźnie pionowej ssaw podłączo
nych do centralnej instalacji odciągowej.
MW KS 21.31 wyposażone jest w oprogramowanie Master nest, służące do automatycznej optymalizacji w zakresie roz
mieszczenia elementów na przeznaczonej
do rozkroju płycie. W pakiecie znajduje się
także graficzny system Masterwork, któ
ry dzięki łatwemu w obsłudze, szybkiemu
i intuicyjnemu interfejsowi, pozwala programować w systemie ISO.

 

Wydawnictwo: Gazeta Przemysłu Drzewnego

Tekst: Tomasz Bogacki

Translate »